!--#layout cosmic_template --!/!--@ !--#title --!Het Merudi logo/!--@ !--#pagecolor !--F:cl/includes/css_purple.htm --!/!--@ !--#language --!nl/!--@ !--#menuleftbar !--F:cl/menus/nl_leftbar.htm --!/!--@ !--#menumiddlebar !--F:cl/menus/nl_mid_13_merudians.htm --!/!--@ !--#menurays !--F:cl/menus/nl_rays.htm --!/!--@ !--#textcontent --!

Het Merudi logo heeft de volgende betekenis:

Om te beginnen is de cirkel een afbakening van het grote geheel om te kunnen differentiëren. Wat binnen en buiten de cirkel is, is hetzelfde en symboliseert het allesomvattende bestaan. In dat bestaan doet zich leven voor. In eerste instantie kenmerkt dat leven zich in het Ene middelste deel van het logo. Eén in zichzelf, niet kenbaar, ongedifferentieerd. De volgende stap in de ontwikkeling van 'leven' is een differentiatie van wat eerst nog in zichzelf was. We zien dan een tweedeling van krachten. Ook dat heeft in het logo vorm gekregen.

Deze krachten hebben een middelpuntzoekende en een middelpuntvliedende werking die elkaar aanvullen. Op deze wijze is er sprake van een drie-eenheid zoals we op veel plaatsen tegenkomen b.v. de Shushumna met differentiaties van Ida en Pingala of de goden Horus, Isis en Osiris; in de kabbala heten deze krachten: Kether Chochma en Bina en in de christelijke leer spreekt men van vader, zoon en geest.

In onze hedendaagse leef-en denkwereld zien we dat terug in rechter, officier van justitie en advocaat. Het zijn steeds dezelfde principes die zich altijd en overal laten gelden.

De middelste kracht op het logo is als de ENE, een kracht van oorzaak en gevolg in zichzelf. De twee anderen komen voort uit deze eerste ENE en vertegenwoordigen ieder voor zich de twee krachten die in eerste instantie in elkaar 'verstrengeld'.

Door deze ontwikkeling van één naar twee vindt een verdergaande materialisatie van levende principes plaats. Deze verloopt vervolgens van drie naar zeven enz. enz. Dit is de manier waarop leven zichzelf voortzet. In deze zin is het dus een zeer levenskrachtig logo dat zichzelf in stand kan houden. De kleur en de nuances daarin duidt op het ENE allesomvattende bestaan waarheen alles herleid kan worden. Precies zoals het leven is: "Uitzetten en inkrimpen of oplossen en stollen alles hetzelfde wat zich voortdurend herhaalt."

merudi logo

/!--@